top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor ieder aanbieding, behandeling en transactie tussen de salon en een cliënt waarop  Salon Good Vibes deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken

2. Inspanningen Salon Good Vibes

Salon Good Vibes zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Salon Good Vibes zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is, de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling

 

3. Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Salon Good Vibes melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag de salon 50% voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan afgesproken tijd in de studio komt, mag Salon Good Vibes de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken geldbedrag berekenen. Trainingen dienen minimaal 7 dagen van tevoren geannuleerd te worden. Mocht de annulering wel binnen de 7 dagen plaats vinden ben ik genoodzaakt om 50% van het totaalbedrag van de training in rekening te brengen.

 

4. Betalingen

Salon Good Vibes vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar op de site. Salon Good Vibes vermeldt prijswijzigingen 14 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de studio en website. Aanbiedingen en advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling en eventuele producten contant of via tikkie te voldoen. Betalingen zijn uitsluitend contant of via tikkie en betaling in termijnen is niet mogelijk, mits anders is vermeld.

 

5. Personeel in de studio

Op dit moment is Salon Good Vibes een eenmanszaak en zal indien er personeel aangenomen wordt, dit kenbaar maken aan de cliënt

 

6. Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet Salon Good Vibes vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Salon Good Vibes aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen

 

7. Geheimhouding

Salon Good Vibes is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft verteld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Salon Good Vibes verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 

8. Aansprakelijkheid

Salon Good Vibes is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Salon Good Vibes is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.
Salon Good Vibes is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de studio

 

9. Garantie

Salon Good Vibes geeft de cliënt 1 week (07 dagen) garantie op de behandeling en de producten.
De garantie voor wimperextensions vervalt indien:
* De cliënt de wimpers heeft laten onderhouden door een andere wimperstudio.
* De cliënt aan de wimpers heeft getrokken of hevig in de ogen gewreven.
* De cliënt andere  producten dan door Salon Good Vibes geadviseerde heeft gebruikt voor het onderhoud van de wimperextensions
* De cliënt de adviezen voor thuisverzorging van de wimpers, zoals beschreven in de nazorgkaart niet heeft opgevolgd
* De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.
* De cliënt make-up / mascara heeft gebruikt op de wimperextensions

 

10. Beschadiging & diefstal

Salon Good Vibes heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Salon Good Vibes meldt diefstal altijd bij de politie.

 

11. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Salon Good Vibes. Indien een klacht gegrond is, zal Salon Good Vibes de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen. De cliënt zal nooit ofte nimmer het betaalde bedrag voor de gedane behandeling terug kunnen vorderen

 

12. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de studio behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Salon Good Vibes het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren onder opgaaf van redenen.

bottom of page